KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

İşbu belgeyi imzalamakla Anadolu Kültür tarafından yürütülen Hatırlatmak ve Anlatmak için Şehre BAK (“BAK”) programı dahilinde, BAK’ın yer sağlayıcı olarak çeşitli Video ve Fotoğraf çalışmalarını yükleyerek kullanıcıların hizmetine sehrebak.org adresinden sunduğu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ve bu amaç doğrultusunda tarafınızca verilen ve daha önceden verilmiş olan her türlü kişisel bilgiler ve iletişim amacıyla toplanmış her türlü kişisel verinin BAK tarafından toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına, analiz edilmesine, raporlanmasına ve aşağıdaki amaçlarla sınırlı şekilde işlenmesine, yurt içi ve yurt dışında geçerli olacak şekilde ve de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca muvafakat etmiş ve açık izin vermiş bulunmaktasınız.

Hizmet kapsamında edinilen tüm kişisel veriler, internet sitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir şekilde BAK’tan yararlanılması, Kullanıcı’nın gönderdiği, sağladığı içerik sayısı ve miktarı ve Sistem’i ve İnternet Sitesi’ni kullanım miktarının öğrenilebilmesi, reklam, araştırma, anket, analiz, profil çıkarma, Hizmet’in değerlendirilmesi, Kullanıcı’ların Hizmet’ten daha kolay yararlanabilmesi, bildirim, Web sitesi ve Sistem üzerindeki dolaşımının izlenmesi ve ilgili mevzuatın gerektirdiği hallerde bu amaçlarla kullanılacaktır. Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, BAK ve 6698 Sayılı Kanun başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun hareket eden üçüncü kişiler tarafından, 6698 Sayılı Kanun ile belirlenmiş kanuni çerçeveye uygun şekilde, gerekli addedilmesi durumunda kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreler dahilinde, onay verdiğiniz amaç ve kapsamda gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği ve zorunlu tuttuğu sınırlar dâhilinde işlenecektir.

Hizmet kapsamında BAK’a iletmiş olduğunuz iletişim bilgileri kullanılarak tarafınıza Hizmet ile ilgili bilgilendirme, anket gibi Hizmet kapsamında bilgi ve belgeler e-posta, SMS veya posta yolu ile gönderilebilecek ve tarafınızla sadece Hizmet kapsamında cep telefonu, telefon ve sair iletişim yolu ile iletişime geçilebilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca BAK’a başvurarak;

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 haklarına sahipsiniz.

Aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak, talebinizi yöneltebilirsiniz:

info@sehrebak.org