KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Anadolu Kültür”), siz değerli kullanıcı/üye/ziyaretçi/katılımcı/sanatçı/eğitmenimize ait kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla birtakım temel kurallar benimsemiştir. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen ve yürürlükte olan kanunlar kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

VERİ SORUMLUSU

Anadolu Kültür, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kişisel verileriniz Anadolu Kültür tarafından yürütülen Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programı (“BAK”) ve Anadolu Kültür’ün diğer faaliyetleri kapsamında Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan kişisel verileriniz olan ad, soyad, yaş, doğum tarihi ve yeri, adres, telefon numarası, e-posta adresi, ilgi alanları, eğitim düzeyi, eğitim geçmişi, iş tecrübesi, özgeçmiş bilgileri, program ve etkinlikler hakkında görüş ve öneriler, fotoğraf, ses kaydı, video kaydı, ödeme yapılması gereken hallerde banka hesap bilgileri,  programın mahiyeti gereği kişiye ulaşım ve konaklama sağlanması durumunda T.C. kimlik numarası Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda aşağıda sayılan, başta BAK kapsamında ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Anadolu Kültür nezdinde gerçekleşen her türlü faaliyet kapsamında,

·       Üyelik, proje, program, sergi, davet vb. etkinliklerden yararlanma olanaklarının sağlanması, söz konusu hizmetlerin kullanıcı/üye/ziyaretçi/katılımcı/sanatçı/eğitmene sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

·       Üyelerin, proje, davet, sergi ve etkinliklere katılım sağlayan kişilerin katıldıkları program/proje/etkinlik/davet/sergi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü faaliyet kapsamında amaç ile bağlantılı olarak internet sitesi, sergi alanları, katalog, broşür, sosyal medya hesaplarında vb. alanlarda yayınlanması,

·       Sunulacak hizmetler ve program/proje/etkinlik/davet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler ile ilgili her türlü kanal aracılığıyla bilgilendirme yapılması ve katılım çağrısında bulunulması,

·       Kullanıcı/üye/başvurucu/ziyaretçi/geçmiş dönem katılımcısının eğitim programlarına, etkinliklere, projelere vb. faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi,

·       Destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde Anadolu Kültür’e ait veya Anadolu Kültür’ün duyurmak istediği sergi, davet, tanıtım  vb. uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesi,

·       Bilgi talep edilmesi halinde program/proje/etkinlik/davet vb. faaliyetlerle ilgili bilgi verilmesi,

·       Faaliyetler ile ilgili olarak istatiksel çalışmalar kapsamında değerlendirme yapılması,

·       Üyenin e-posta adresi ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilmesi ve anket, analiz, araştırma yapılarak sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesinin artırılması ve yeni ürün ve hizmetler geliştirilmesi,

·       Verilerin saklanmak üzere aktarılması,

·       Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedeklenmesi,

·       BAK kapsamında proje/iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden proje/iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve proje/iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve değerlendirme notlarının saklanması,

·       BAK’a daha önce katılım sağlamış çalışan veya katılımcılara uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş veya proje/eğitim/etkinlik/davet önerisi götürülebilmesi,  başvuru ve değerlendirme notlarının yeni işverenlere veya proje düzenleyen kurum veya kişilere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,

·       Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·       Mevcut verilerin güncelliğinin sağlanması,

·       Gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi,

amaçları dahilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz üyelik sözleşmesi, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, kısa mesaj, e-bülten üyeliği, elektronik posta, iletişim formları, başvuru ve değerlendirme formları gibi vasıtalarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla, Kanun’da sayılan hukuka uygunluk sebeplerinden birinin bulunmaması halinde açık rızanız alınmak suretiyle ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya diğer mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle açık rızanız alınmadan toplanabilir ve yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

·       Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

·        Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

·       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·       İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI KİŞİ/KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, Anadolu Kültür ile iş ilişkisi içinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; iş ortakları, BAK katılımcıları, eğitmenleri ve sanatçıları, destekçileri, çözüm ortakları, şirket yetkilileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. Maddesine uygun olarak gerçek veya tüzel üçüncü kişiler ile yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un  11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi “[email protected]” adresine iletmeniz halinde, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Anadolu Kültür tarafından talebinizin mahiyetine göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin; Anadolu Kültür’de kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Anadolu Kültür’de kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İnternet sitemiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu nedenle “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme” metni de teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak yeniden düzenlenebilecektir.